Byli bychom rádi, kdyby Váš pobyt v areálu termálního koupaliště ve Velkém Mederu byl co nejpříjemnější a nejbezpečnější, z výše uvedených důvodů jsme pro Vás připravili:

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Každý návštěvník je povinen se při vstupu do areálu seznámit s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení. Panoramatické snímky z kamerového systému ve venkovním areálu a snímky pořízené zaměstnanci termálního koupaliště se používají k propagačním účelům.
Pokud s jejich zveřejněním nesouhlasíte, neprodleně o tom informujte informační kancelář plaveckého bazénu.

A. VSTUP DO AREÁLU

 1. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s návštěvním řádem a pokyny personálu termálního koupaliště.
 2. Návštěvníkům je povolen vstup pouze v otevírací době s platnou vstupenkou nebo průkazkou.
 3. Příslušná doba platnosti vstupu začíná průchodem přechodovým zařízením pro vstup
  (turniket) a končí průjezdem přes přechodové zařízení ve stanoveném čase. Doba svlékání, sušení a oblékání se započítává do platnosti.
 4. V případě překročení zaplacené doby vstupu je návštěvník povinen zaplatit další poplatek.
  v souladu s platným ceníkem.
 5. Děti mladší 14 let mají vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo uzavřít některé části koupaliště resp. atrakce v případě nutné údržby, přeplněné kapacity, za nepříznivého počasí bez náhrady vstupného nebo. alikvotní část. Pokud je kapacita naplněna, provozovatel nesmí umožnit vstup dalším návštěvníkům.
 7. Prostor může být v určitých časech vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím.
 8. Pokud je kapacita naplněna, provozovatel nesmí umožnit vstup dalším návštěvníkům.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby. Změny provozní doby jsou uvedeny na oficiálních internetových stránkách a informační tabuli společnosti.

B. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTEVY AREÁLU A SANKCE

1. Do areálu je zakázán vstup všem osobám, které trpí jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků, tj. nemocným osobám.
-zejména u osob s kožními, vlasovými nebo infekčními chorobami
-osoby se zanedbanou osobní hygienou
-lidé zahmyzené
-osoby pod vlivem návykových látek

2. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s dobrými mravy.

3. Návštěvník, který i přes upozornění poruší ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků termálního koupaliště nebo pracovníků ostrahy, může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.

4. Návštěvník, který neoprávněně překročil stanovenou dobu jedné vstupenky, je povinen uhradit doplatek na pokladně dle aktuálního ceníku. V případě, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky, zavazuje se splnit svůj závazek prostřednictvím dohody o uznání dluhu.

5. Do areálu je zakázáno vstupovat se zvířaty. Tento zákaz se nevztahuje na osoby s těžkým zdravotním postižením, které musí doprovázet speciálně vycvičený pes.

C. NÁVOD K OBSLUZE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

1. Průvodce je zodpovědný za celý pobyt v TK THERMAL CORVINUS Veľký Meder.
za dítě a nesmí nechat dítě během pobytu v bazénu samotné bez dozoru !
Kočárky jsou povoleny pouze v rodinném bazénu a venkovním areálu.
Do ostatních bazénů je povolen vstup s malým dítětem pouze v dětském nosítku /autosedačce/.
2. Všichni návštěvníci jsou povinni se před vstupem do bazénů osprchovat!!!
3. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno nosit do bazénů a sprch nápoje a hygienické potřeby ve skleněných obalech.
4. Jíst je povoleno pouze na vyhrazených místech.
5. Návštěvníci se mohou svlékat a oblékat pouze ve vyhrazených prostorách – kabinkách nebo šatnách.
6. Dětský bazén je určen pro děti od 3. až 6. let. Dospělým je vstup do dětského bazénu ZAKÁZÁN!
7. V klidových bazénech s klidovým režimem a pobytem pro děti do 12 let nejsou povoleny žádné fyzické aktivity. let v nich není vhodné.
8. Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k zařízení a vybavení areálu.
9. Každý návštěvník je povinen uhradit jím způsobené škody a újmy, které by vznikly jeho zaviněním na zařízení areálu nebo na majetku jiných osob v areálu.
10. Každý návštěvník je povinen dbát na co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatní, nezpůsobovat nadměrný hluk a dbát na svou osobní bezpečnost – neběhat po mokrém povrchu.
11. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy a nehody, které si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu.
Zdravotnický personál ošetří pouze lehká zranění, v případě vážnějšího zranění zajistí podle potřeby příjezd záchranné služby nebo informuje zraněného o možnosti lékařského vyšetření.
12. Tobogány, skluzavky a další atrakce, na které má návštěvník přístup, používá na vlastní odpovědnost a riziko ! Děti mohou skluzavky používat pouze pod dohledem rodičů nebo jiné blízké dospělé osoby starší 18 let.
13. Každý návštěvník je povinen dodržovat pokyny pro jízdu na skluzavkách a tobogánech, jakož i další upozornění a výstrahy vyvěšené v termálním koupališti.
14. Lavičky a lehátka slouží k odpočinku, nikoli k odkládání osobních věcí.
15. Při vstupu do termálního koupaliště provozovatel návštěvníkům nezaručuje dostupnost lehátek, trezorů. Dostupnost těchto služeb závisí na kapacitě bazénu.
16. Při nadměrném opotřebení plavek v důsledku častého klouzání na tobogánech.
nebo skluzavek není odpovědností provozovatele.
17. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny plavčíků a personálu bazénu.
18. Aktuální upozornění, pokyny a varování mají přednost před obecnými předpisy.
19. V případě nepříznivého počasí – bouřky nebo silného větru jsou návštěvníci povinni z bezpečnostních důvodů opustit venkovní bazény!!!
20. Návštěvníci jsou povinni opustit bazény 30 minut před koncem provozní doby.
21. Provozovatel odpovídá pouze za věci uložené ve skříňkách umístěných u pokladen, prostor u vnitřních šaten je chráněn kamerovým systémem.
22. Pokud se návštěvník rozhodne předčasně opustit prostory z důvodu nepříznivého
počasí nebo z jiných osobních důvodů, není provozovatel povinen vrátit vstupní poplatek ani ho jinak odškodnit.

D. V AREÁLI JE ZAKÁZÁNO

 1. Koupání v oblečení nevhodném ke koupání, včetně spodního prádla.
 2. Opalovat se a koupat se bez plavek nebo jejich částí.
 3. Používat v rekreačních bazénech nafukovací předměty a míče.
 4. Vzájemné potápění, házení ostatních do vody a skákání do bazénů.
 5. Volání o pomoc bez důvodu.
 6. Vstup do prostor, které nejsou přístupné veřejnosti, do sprch druhého pohlaví a do částí prostor, kam je z bezpečnostních nebo provozních důvodů vstup zakázán.
 7. Kouření ve všech vnitřních prostorách i u venkovních bazénů.
 8. Vzít si se sebou ostré předměty, skleněné věci, které by se mohly rozbít a způsobit zranění.
 9. Vstupovat do bazénů, na tobogány a skluzavky se žvýkačkou.
 10. Neoprávněné používání vybavení a předmětů první pomoci.
 11. Svévolně přesouvat zařízení a instalovaný nábytek.
 12. Nosit a používat zbraně.
 13. Požadovat od personálu koupaliště služby v rozporu s tímto návštěvním řádem.

Schváleno: 21.5.2021
TERMÁL s.r.o.
Promenádna ul. 3221 /20
932 01 Veľký Meder