Návštevný poriadok

 

 

VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI
Budeme radi, ak Váš pobyt v areáli termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi
bude pre Vás čo najpríjemnejší a najbezpečnejší. Z týchto dôvodov sme pre vás pripravili       
NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
              
Každý návštevník je povinný sa pri vstupe do areálu oboznámiť s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.    
Panoramatické snímky zhotovené kamerovým systémom vo vonkajšom areáli a snímky zhotovené zamestnancami termálneho kúpaliska sa používajú na propagačné účely.                                                                         

A. VSTUP DO PRIESTOROV

1. Návštevníci môžu vstúpiť do kúpeľov len počas otváracích hodín s platnou vstupenkou alebo preukazom.
2. Deťom mladším ako 12 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
3.  Priestory môžu byť v určitých hodinách vyhradené pre školy, spoločenské a športové podujatia,
organizácie.
4. Pri naplnení kapacity nesmie prevádzkovateľ umožniť vstup ďalším návštevníkom.

B. VYLÚČENIE NÁVŠTEVNÍKOV Z PRIESTOROV

 1. Vstup do priestorov je zakázaný všetkým osobám, ktoré sú postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov, t. j. chorým osobám.
- Najmä choré osoby s kožnými, vlasovými alebo infekčnými chorobami.
- osobám s nedostatočnou osobnou hygienou
- osoby so znetvorenými tvárami
- osoby pod vplyvom návykových látok
2. Vstup do priestorov môže byť odopretý osobám, ktorých prítomnosť môže narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu priestorov a ktorých správanie je v rozpore s dobrými mravmi.

 3.  Návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov termálneho kúpaliska alebo pracovníkov bezpečnostnej služby, môže byť vykázaný z areálu bez vrátenia vstupného.
4. Do areálu je zakázané vstupovať so zvieratami.

C. NÁVOD NA OBSLUHU PRE NÁVŠTEVNÍKOV

1. Sprievodca zodpovedá za dieťa počas celého pobytu v THERMAL CORVINUS Veľký Meder!
2. Všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénov použiť SPRCHU!
3. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť do bazénov a spŕch nápoje.
 a hygienické potreby v sklenených obaloch.
4. Konzumácia potravín je povolená len vo vyhradených priestoroch.
5. Návštevníci sa môžu vyzliekať a obliekať len vo vyhradených priestoroch - kabínach alebo šatniach.
6. Detský bazén je určený pre deti od 3 do 6 rokov.
Dospelým nie je vstup do detského bazéna povolený!
7. V oddychových bazénoch nie sú povolené žiadne pohybové aktivity a deti do 12 rokov nemajú vstup povolený.
8. Návštevníci sú povinní správať sa ohľaduplne k zariadeniam a vybaveniu areálu.

9. Každý návštevník je povinný uhradiť všetky škody spôsobené na zariadení areálu alebo na majetku iných osôb v areáli, ktoré môžu byť spôsobené jeho zavinením.
10. Každý návštevník je povinný udržiavať v priestoroch čo najväčšiu čistotu, nerušiť svojím konaním a správaním ostatných, nespôsobovať nadmerný hluk a dbať o svoju osobnú
bezpečnosť - nebehať po mokrom povrchu.
11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úrazy a nehody spôsobené vlastnou neopatrnosťou návštevníka alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku.
12. Tobogány, šmýkačky a iné atrakcie, ku ktorým má návštevník prístup, používa návštevník na vlastnú zodpovednosť a riziko! Deti môžu používať šmýkačky len pod dohľadom rodiča alebo inej blízkej osoby staršej ako 18 rokov.
13. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny pre jazdu na tobogánoch a šmýkačkách a ďalšie upozornenia a výstrahy umiestnené v areáli termálneho kúpaliska.
14. Nadmerné opotrebovanie plaveckého odevu v dôsledku častého šmýkania sa na tobogánoch a šmýkačkách
alebo šmýkačkách, prevádzkovateľ nezodpovedá.
 15. Návštevníci sú povinní riadiť sa pokynmi plavčíkov a určeného personálu kúpaliska.
16. Aktuálne oznámenia, pokyny a upozornenia majú prednosť pred všeobecnými predpismi.
17. V prípade nepriaznivého počasia - búrky alebo silného vetra sú návštevníci povinní z bezpečnostných dôvodov opustiť vonkajšie bazény!
18. Návštevníci sú povinní opustiť bazény 30 minút pred koncom otváracích hodín.

19. Prevádzkovateľ zodpovedá len za veci uložené v uzamykateľných skrinkách, ktoré sa nachádzajú pri pokladniach.
Priestor vnútorných šatní je chránený kamerovým systémom.
20. Pokiaľ sa návštevník rozhodne opustiť areál predčasne z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť návštevníkovi vstupné alebo inak kompenzovať návštevníkovi vstupné.

D. V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ

1. Kúpať sa v oblečení nevhodnom na plávanie vrátane spodnej bielizne.
2. Vyzliekanie a kúpanie sa bez plaviek alebo ich častí.
3. Používanie nafukovacích predmetov a loptičiek do rekreačných bazénov.
4. Vzájomné potápanie sa do bazénov, hádzanie iných do vody a skákanie do bazénov.
5. Bezdôvodné volanie o pomoc.
6. Vstupovanie do priestorov, ktoré nie sú prístupné verejnosti, do cudzích spŕch opačného
pohlavia a do priestorov areálu, kde sú umiestnené značky zakazujúce vstup z dôvodu bezpečnosti alebo
prevádzkových dôvodov.
7. Fajčenie vo všetkých vnútorných priestoroch a vonkajších bazénoch.
8. Priniesť ostré predmety, sklenené predmety, ktoré by sa mohli rozbiť a spôsobiť
poranenie.
9. Vstupovanie do bazénov, na šmýkačky a tobogány so žuvačkou.
10. Neoprávnené používanie zariadení a predmetov prvej pomoci.
11. Svojvoľné premiestňovanie zariadení a nainštalovaného nábytku.
12. Nosenie a používanie zbraní.
13. Vyžadovanie služieb od zamestnancov zariadenia v rozpore s týmto návštevným poriadkom.

 

 

Schválené: 10.07.2015
TERMÁL s.r.o.
Promenádna ul. 3221 /20
932 01 Veľký Meder