STORNOVAŤ SA DAJÚ IBA CELÉ, NEVYUŽITÉ OBJEDNÁVKY!

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

TERMÁL s.r.o.,
sídlom: Promenádna 3221/20, 93201 Veľký Meder,

IČO: 34099336,
DIČ: 2020365303,
IČ DPH: SK2020365303,
Zapísaný v ORSR Trnava, odd.: Sro, vl. č. 156/T,

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,
IBAN: SK54 1100 0000 00262110 5402,
SWIFT: TATRSKBX,

(ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý je koncovým spotrebiteľom objednávajúcim si služby prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: info@thermalcorvinus.sk
Tel:
      +421/ 31/ 555 21 04

Adresa prevádzky: Promenádna 3221/20, 93201 Veľký Meder,

1.2 Adresa sídla a kontaktné údaje predávajúceho uvedené v predchádzajúcom bode sú kontaktnými údajmi predávajúceho na účely podávania reklamácií alebo sťažností, ako aj inej komunikácie s predávajúcim.

1.3         Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie – Inšpektorát SOI pre Trnavský  kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava

1.4         Každý spotrebiteľ (kupujúci) má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej podľa týchto všeobecných obchodných podmienok na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia alebo  iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Kupujúci má právo zvoliť si, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

1.5         Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na  adrese: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

1.6         Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o poskytnutí služieb uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá služby prezentované na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb a na reklamácie služieb.

1.7         Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb.

1.8         Ponuka služieb na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne poskytovaných služieb a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených služieb. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená e-mailovou správou potvrdzujúcou prijatie objednávky kupujúceho.

1.9         Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou služieb prezentovanou na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny minimálne počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1         Kupujúci si záväzne objednáva služby vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

2.2         Zmluva o poskytnutí služieb je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim vo forme e-mailovej správy potvrdzujúcej prijatie objednávky kupujúceho (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3         Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb dodá predávajúci kupujúcemu poukaz oprávňujúci kupujúceho na využitie objednaných služieb (ďalej len „poukaz“), a to prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérskou službou podľa výberu kupujúceho uvedeného v objednávke.

Dodacie podmienky

3.1         Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu služby v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a dodať mu za týmto účelom poukaz.

3.2         Kupujúci je povinný poukaz na objednané služby prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť prevzatie poukazu svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3.3         Kupujúci nie je povinný služby využiť, v prípade ich nevyužitia však nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny, ani poskytnutie náhradných služieb alebo rovnakých služieb v inom termíne.

3.4         Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu poukaz v lehote do 10 dní od úhrady kúpnej ceny za objednané služby.

3.5         Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke.

3.6         Ku každej zásielke bude priložený na požiadanie daňový doklad spĺňajúci náležitosti dané zákonom.

Kúpna cena

4.1         Kúpna cena služieb je vždy uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny služieb. Tým nie je dotknutá cena za služby podľa už potvrdených objednávok.

4.2         Kupujúci je povinný po potvrdení objednávky predávajúcim zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu služieb uvedenú v objednávke vrátane nákladov na doručenie tovaru  (ďalej len „kúpna cena“) formou bezhotovostného prevodu na  bankový účet predávajúceho prostredníctvom platobného portálu, ktorý je súčasťou internetového obchodu.

4.3         Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

5.1         Predávajúci zodpovedá za vady služieb a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.2         Ak služby neboli riadne poskytnuté alebo vykazujú vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

5.3         Kupujúci je povinný reklamovať vady služieb u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako boli poskytnuté a v prípade, ak neboli poskytnuté vôbec, odo dňa, keď mali byť poskytnuté.

5.4         Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

5.5         Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim.

5.6.        Vzhľadom na charakter služieb poskytovaných predávajúcim, predávajúci reklamované vady služieb odstráni poskytnutím náhradných služieb alebo zľavou z kúpnej ceny. V prípadoch, keď odstránenie vady služieb nie je možné odstrániť poskytnutím náhradných služieb ani zľavou z kúpnej ceny, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny

5.7         Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8         Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

Ochrana osobných údajov

6.1         Predávajúci spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje kupujúceho, a to meno, priezvisko, adresa, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci, a/alebo na vybavenie žiadosti kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy súvisiacich s tovarmi a službami predávajúceho, a pre plnenie povinností predávajúceho uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.2         Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky prejaviť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách predávajúceho (newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak kupujúci ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne predávajúcemu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely – zasielanie newslettra prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje kupujúci na dobu 5 rokov.

6.3         Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu alebo ich priamo aktualizovať vo svojom používateľskom účte.

6.4         Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (na zasielanie newslettra) môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od predávajúceho, zaslaním emailu predávajúcemu, alebo osobne v sídle predávajúceho.

6.5         V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

6.6         Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má kupujúci zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má kupujúci v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré predávajúcemu dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

6.7         V prípade, že si u predávajúceho uplatňuje kupujúci niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti kupujúceho nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má predávajúci oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si predávajúci právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

6.8         Ako dotknutá osoba má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

6.9         Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

6.10       Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy.

6.11       Pri spracovaní osobných údajov kupujúceho na marketingové účely sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, a to najmä poskytovateľovi marketingových služieb. Osobné údaje kupujúceho môžu byť týmito poskytovateľmi služieb predávajúceho použité výhradne na účel, na ktorý kupujúci udelil predávajúcemu súhlas.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Storno objednávky)

7.1         Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia
zmluvy o poskytnutí služby (t.j. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim), ak predávajúci včas a
riadne splnil svoje informačné povinnosti.

7.2         Ak predávajúci splnil svoje informačné povinnosti až dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť
od zmluvy do 14 dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti.

7.3         Ak predávajúci nesplní svoje informačné povinnosti ani dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť
od zmluvy do 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.4         Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný
nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy cenu zaplatenú za službu. Predávajúci má  právo účtovať kupujúcemu manipulačný poplatok
vo výške 10 %  z ceny zaplatenej za službu/y. 

7.5         Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala
plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 7.1. až 7.3
alebo ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Stornovať sa dajú na základe písomnej žiadosti iba celé, nevyužité objednávky.

7.6         Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a doručiť predávajúcemu na e-mailovú adresu:

             info@thermalcorvinus.sk.

Záverečné ustanovenia

8.1         Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 05.04.2024

8.2         Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.3         Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

8.4         Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu momentom potvrdenia objednávky.

8.5         Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.