Boli by sme radi , keby Váš pobyt v areáli termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi bol pre Vás čo najpríjemnejší a čo najbezpečnejší , z uvedených dôvodov sme pre Vás pripravili :   

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK 

Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. Panoramatické zábery kamerového systému vo vonkajšom areáli ako aj zábery zhotovené zamestnancami termálneho kúpaliska sa využívajú na propagačné účely.
V prípade nesúhlasu s ich uverejnením oznámte svoje stanovisko bezodkladne zamestnancom informačnej kancelárie kúpaliska.

A. VSTUP DO PRIESTOROV

 1. Zakúpením vstupenky sa návštevník zaväzuje akceptovať návštevný poriadok a pokyny zamestnancov kúpaliska.
 2. Vstup pre návštevníkov je povolený iba v čase prevádzky s platnou vstupenkou, alebo permanentkou.
 3. Príslušná doba platnosti vstupu začína prechodom cez prechodové vstupné zariadenie
  (turniket) a končí sa prechodom v stanovenom čase cez prechodové zariadenie. Do doby platnosti vstupu sa započíta aj doba na vyzlečenie, osušenie a oblečenie.
 4. V prípade prekročenia zaplateného času vstupu, je návštevník povinný uhradiť doplatok
  v zmysle platného cenníka.
 5. Deti do 14 rokov majú povolený vstup iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré časti kúpaliska resp. atrakcie v prípade nutnej údržby, preplnenej kapacity, v nepriaznivého počasia bez nároku na vrátenie vstupného resp. alikvotnej časti. Pri naplnení kapacity nesmie prevádzkovateľ umožniť vstup ďalším návštevníkom.
 7. Areál môže byť v určitých hodinách vyhradený školám, spoločenským a športovým organizáciám.
 8. Pri naplnení kapacity nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny prevádzkovej doby. Zmeny prevádzkovej doby sú uvedené na oficiálnej webstránke spoločnosti a informačnej tabuly.

B. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU A SANKCIE

1.  Do priestorov areálu majú zakázaný vstup všetky osoby, ktoré sú postihnuté   akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov, t.j.osoby choré.
-zvlášť chorí s kožnými , vlasovými alebo infekčnými chorobami
-osoby so zanedbanou osobnou hygienou
-osoby zahmyzené
-osoby pod vplyvom návykových látok

2.  Vstup do areálu môže byť odoprený osobám, ktorých návšteva by mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich chovanie je rozpore s dobrými mravmi

 3.  Z priestorov areálu môže byť vykázaný bez vrátenia vstupného návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohoto poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov termálneho kúpaliska či pracovníkov bezpečnostnej služby

4. Návštevník, ktorý neoprávnene prekročil stanovený čas jednorázovej vstupenky je povinný tento doplatok uhradiť pri pokladni podľa aktuálneho cenníka. V prípade, že nebude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov, zaväzuje sa tento svoj záväzok uznať dohodou o uznaní dlhu.

5.  Do priestorov areálu je zakázaný vstup so zvieratami. Tento zákaz sa nevzťahuje na osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom.

C. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

1.   Sprievod je počas celého pobytu na TK THERMAL CORVINUS Veľký Meder zodpovedný
za dieťa a nesmie nechať počas pobytu na kúpalisku dieťa samé bez dozoru !
Vstup s detským kočíkom je povolený iba do rodinného bazéna a do vonkajšieho areálu.
Ku ostatným bazénom je povolený vstup s malým dieťaťom iba v detskom vajíčku /autosedačke/.
2.   Všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénov použiť SPRCHY!!!
3.    Z dôvodu bezpečnosti je zakázané nosiť so sebou pri bazénoch a v sprchách nápoje  a hygienické prípravky v sklenených obaloch.
4.    Konzumácia jedál je povolená iba v priestoroch na to určených.
5.    Návštevníci sa môžu zobliekať a obliekať len na miestach k tomu určených- kabínkach eventuálne v prezliekárňach.
6.    Detský bazén je určený pre deti od 3. do 6. rokov. Vstup dospelým osobám do detského bazéna je ZAKÁZANÝ!
7.    V oddychových bazénoch s kľudovým režimom sa nesmú vykonávať žiadne fyzické aktivity a pobyt pre deti do 12. rokov v nich nie je vhodný.
8.    Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybaveniu areálu.
9.    Každý návštevník je povinný uhradiť straty a škody ním zavinené, ktoré by boli spôsobené jeho vinou na zariadení areálu, alebo na majetku iných osôb v areáli.
10.    Každý návštevník je povinný dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných, nespôsobovať nadmerný hluk a dbať o svoju osobnú bezpečnosť – nebehať po mokrých plochách.
11.    Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník zaviní vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
Zdravotný personál vykoná iba ošetrenie drobných poranení, v prípade závažnejšieho úrazu podľa potreby zabezpečí príjazd lekárskej záchrannej služby, alebo oboznámi zraneného o možnosti poskytnutia lekárskeho vyšetrenia.
12.    Tobogány, šmýkačky a ostatné atrakcie na ktoré má návštevník prístup, využíva na vlastnú zodpovednosť a riziko ! Deti  môžu využívať tobogány len pod dohľadom rodiča, alebo inej blízkej dospelej osoby nad 18 rokov.
13.    Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny pre jazdu na tobogánoch a šmýkačkách ako aj ďalšie oznámenia a upozornenia vyvesené v priestoroch termálneho kúpaliska.
14. Lavičky a lehátka slúžia na oddych a nie na odkladanie osobných vecí.
15. Po vstupe do termálneho kúpaliska prevádzkovateľ negarantuje návštevníkovi dostupnosť lehátok, trezorov. Dostupnosť týchto služieb závisí od kapacity kúpaliska.
16.    Za nadmerné opotrebenie plaviek z dôvodu častého šmýkania sa na tobogánoch 
či šmýkačkách nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
17.    Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny plavčíkov a personálu kúpaliska.
18.    Aktuálne oznámenia, pokyny a upozornenia sú nadradené všeobecným predpisom.
19.    V prípade nepriaznivého počasia- búrky, alebo silného vetra sú návštevníci povinní z bezpečnostných dôvodov opustiť vonkajšie bazény!!!
20.    Návštevník je povinný opustiť bazény 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby.
21.    Prevádzkovateľ zodpovedá len za veci uložené v úschovniach, ktoré sa nachádzajú pri pokladni, priestor pri vnútorných šatniach je chránený kamerovým systémom.
22.    Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého
počasia, alebo z iných osobných dôvodov prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné a ani iným spôsobom  ho odškodniť.

D. V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ

 1.  Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla.
 2.  Slniť sa a kúpať sa bez plaviek, alebo ich častí.
 3. Brať do oddychových  bazénov nafukovacie predmety a lopty.
 4.  Vzájomne sa potápať, vhadzovať druhých do vody a skákať do bazénov.
 5.  Bezdôvodne volať o pomoc.
 6. Vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť, do  spŕch druhého pohlavia a do častí areálu, kde je vyznačený zákaz vstupu z bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov.
 7.  Fajčiť vo všetkých vnútorných priestoroch ako aj vo vonkajších bazénoch.
 8.  Brať so sebou ostré predmety, sklenené veci, ktoré by sa mohli rozbiť a tým spôsobiť zranenia.
 9.  Vstupovať do bazénov, na tobogany a šmýkačky so žuvačkou.
 10.  Neoprávnene používať zariadenia a predmety určené na poskytnutie prvej pomoci.
 11. Svojvoľne premiestňovať zariadenia a inštalovaný nábytok.
 12.  Nosiť a používať zbrane.
 13. Vyžadovať od zamestnancov areálu služby odporujúce tomuto návštevnému poriadku.

Schválené: 21.5.2021
TERMÁL s.r.o.
Promenádna ul.  3221 /20
932 01 Veľký Meder