Zákon č. 307/2014 Zz.
Dňom 01. 07. 2015 TERMÁL s.r.o. v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. prijíma podania o príprave alebo páchaní protiprávneho konania, ktorého predmetom má byť poškodenie oprávnených záujmov Spoločnosti TERMÁL s.r.o. aj elektronickou poštou 24 hodín denne na  e-mail adrese: podnety@corvinustermal.sk
V zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ˶ o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ) v nadväznosti na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je  TERMÁL s.r.o., podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:
určenie osobitnej organizačnej zložky
ITAK s.r.o.
adresa: Baštová 38, 94501 Komárno
telefón: +421 905 223 001
e-mail: termal@podaniepodnetu.sk
spôsoby podávania podnetov:
– ústne do záznamu
– písomne
– elektronicky